Çankaya Caddesinde (Nizam) 10527 m2‘lik bir alanda yeralan 44 numaralı üç katlı görkemli ahşap köşk, evvelce geniş bahçeli kârgir iki haneli (eklentiler), motor ve hamamlı olarak Bayan Ermione adı­na kayıtlı iken, sonradan İstanbul’un ta­nınmış Rum zenginlerinden Kirvako HaCopulos’un mülkiyetine girmiştir. Hacopulos’un ülkeyi terketmesi üzerine Hazineye intikal eden köşk, Murat Pinyatoğlu tarafından satın alınmıştır Ancak I. Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar hazi­neye geçen köşk, İstanbul’un işgali yılla­rında kiraya verilerek  “Büyük Emperyal Oteli” adı ile otel olarak kullanılmıştır (1919-1923). Cumhuriyet’in ilânından so­ra,  Hükümet  Konağı  haline  getirilen (1927) yapı, büyük bir bahçe ortasındadır. Günümüzde Adalar İlçesi’nin, kaymakamlığı ve diğer resmi daireleri barındıran hükümet kona­ğı olarak kullanılmaktadır. Adalarda bulunan köşklerin en büyük­lerinden ve en görkemlilerinden olan bu yapı, 19- yy’ın ikinci yarısında inşa ettiril­miştir; daha sonra, dönemin ileri gelen tüccarlarından ve bankerlerinden Kiryako Hacopulo’nun malikânesi olmuştur. Caddenin kuzey (deniz) yakasında, set­ler halinde deniz kıyısına kadar inen ge­niş bir bahçenin içinde yer almaktadır.

Tavsiye Edilen Yazılar